IKONA_GWARANCJA_H.jpgIKONA_GWARANCJA_LC.jpgIKONA_GWARANCJA_C.jpg
Gwarancja domowa - Home
Gwarancja pół-komercyjna - Light Commercial
Gwarancja komercyjna - Commercial

 
Ogólne Warunki Gwarancji

§1

Firma Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18, zwana dalej Gwarantem, udziela Nabywcy gwarancji na produkty sprzedawane lub produkowane przez niego. Gwarant gwarantuje, że zakupiony produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach normalnego użytkowania, które jest zgodne z przeznaczeniem.
Nabywcą w rozumieniu Ogólnych Warunków Gwarancji jest zarówno Reseller nabywający produkt w celu dalszej odsprzedaży jak i zarówno użytkownik końcowy, czyli konsument.

 1. Gwarancja dotyczy produktu zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji na produkt rozpoczyna się od daty sprzedaży użytkownikowi końcowemu i trwa zgodnie z wpisem w Karcie Gwarancyjnej lub zgodnie z informacją zamieszczoną w opisie produktu, który znajduje się na stronie www.klubfitness.pl

 3. Okres gwarancji na produkt, który został sprzedany Reseller'owi, rozpoczyna się po 30 dniach od jego wydania z magazynu Gwaranta.

 4. Stwierdzone, w okresie gwarancji, wady lub usterki, które obejmuje gwarancja, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Gwarantowi, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Niesprawny sprzęt może być również zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkownika.

 5. Zgłoszenia, w ramach udzielonej gwarancji, należy wysyłać poprzez stronę www.klubfitness.pl

§2

Gwarant odpowiada przed Nabywcą za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:

 • nieprawidłowej: eksploatacji, instalacji, konfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu

 • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania

 • nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu i użytkowaniu

 • próbie nieautoryzowanej zmianie konfiguracji, rozbudowie oraz współpracy z urządzeniami firm trzecich

 • nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich wskutek czego powstały wady techniczne

 • wywołanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakiem terrorystycznym, nieprawidłowym napięciem zasilającym lub inną klęską żywiołową czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Gwaranta, w tym uszkodzenia chemicznego i mechanicznego,

 • w wyniku uszkodzeń będących następstwem niewłaściwej zabudowy, instalacji oraz naturalnego zużycia się elementów eksploatacyjnych, które były przyczyną uszkodzenia, a nie zostały w odpowiednim czasie wymienione

 • uszkodzeń powstałych w wyniku otwarcia obudowy lub ingerencji wewnątrz produktu

 • uszkodzeń wynikających z braku odpowiedniej konserwacji, zabrudzeń elementów mechanicznych lub optycznych

 • uszkodzeń wynikających z następstw nieprzestrzegania harmonogramu okresowych przeglądów technicznych, które zalecane są przez serwis Gwaranta lub Producenta.

§3

Gwarancja nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,

 2. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu sportowego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

 3. Czynności do wykonania, których, zgodnie z instrukcją obsługi, zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja, ustawienie konfiguracji sprzętowej, itp.

 4. Materiałów eksploatacyjnych i elementów ulegających naturalnemu zużyciu, a które muszą być okresowo wymieniane dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia

  • materiałami eksploatacyjnym są: paski napędowe, paski klinowe, paski przekładniowe, łożyska, przeguby, amortyzatory, siłowniki, pasy transmisyjne i biegowe, płyty biegowe, liny stalowe, odboje gumowe,

  • materiałami naturalnego zużycia są: wentylatory, baterie, akumulatory, uchwyty piankowe, zaślepki, pedały, paski, elementy gumowe, nadruki informacyjne na przyciskach i obudowach, gniazda słuchawek, tapicerka na obiciach,

§4

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia:

  • naruszenie plomb lub nalepek gwarancyjnych, a także usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych,

  • wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy (osoby nieuprawnione to takie, które nie są autoryzowane przez Gwaranta)

  • zainstalowania innego oprogramowania niż oryginalne producenta

 1. W powyższych przypadkach Reklamujący zobowiązany jest do odbioru sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. W przypadku utraty gwarancji, wszelkie naprawy będą dokonywane na wniosek Nabywcy (Klienta), po przedstawieniu szacunkowej wyceny takiej usługi. Końcowy koszt naprawy produktu zostanie przedstawiony po ukończeniu wszelkich prac z tym związanych i przeprowadzeniu niezbędnych testów.

§5

 1. W przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji, z tytułu udzielonej gwarancji, wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie

 2. Jeżeli naprawa produktu będzie niemożliwa zostanie on wymieniony na nowy lub inny produkt o parametrach technicznych takich samych lub lepszych lub wystawiona zostanie korekta zakupu.

 3. Gwarant decyduje o wadliwości produktu i wyborze sposobu załatwienia reklamacji.

 4. Wymienione produkty lub podzespoły przechodzą na własność Gwaranta.

 5. Gwarant naprawi produkt w terminie możliwie najkrótszym, którego okres nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych rozumianych jako jedna jednostka czasu.

 6. Czas naprawy produktu może zostać wydłużony o kolejne jednostki czasu w sytuacji, gdy jedynym na to sposobem jest naprawa w serwisie zagranicznym lub pojawi się konieczność sprowadzenia części zamiennych z odległej fabryki.

 7. W przypadku niemożności wykonania naprawy w przewidzianym terminie, Gwarant może udostępnić Nabywcy, na czas naprawy, produkt zastępczy, co nie spowoduje naruszenia warunków niniejszej gwarancji.

 8. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona z powodów od niego niezależnych.

 9. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności za naprawę gwarancyjną, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu restrykcji importowych/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.

 10. Termin określony w §5 p.5 i 6 nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego powyżej 7 dni od upływu terminu. W tej sytuacji, do dnia uregulowania przez Reklamującego długu w pełnej wysokości, bieg terminów do usunięcia wad i usterek towaru ulega zawieszeniu.

§6

 1. Reklamowany produkt musi być dostarczony w stanie kompletnym, tj. z wyposażeniem z jakim był sprzedany. Brak spełnienia tego warunku może prowadzić do odmowy, przez Serwis, naprawy produktu.

 1. Reklamowany produkt może zostać dostarczony do Serwisu na koszt Gwaranta po wcześniejszym ustaleniu tego z Gwarantem

 2. Koszt transportu produktu do Serwisu pokrywa Gwarant, jeżeli transport ten odbędzie się na jego warunkach i zasadach, które dotyczą sposobu przygotowania produktu do transportu, jego zabezpieczenia, ustalenia możliwych terminów odbioru przesyłki, itp.

 3. Reklamujący jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie produktu i przygotowanie go do transportu, gdzie koszt transportu wraz z ubezpieczeniem pokrywa Gwarant.

 4. Reklamujący może dostarczyć reklamowany produkt na własny koszt, bez ustalania warunków i zasad z Gwarantem, ale z uwzględnieniem wytycznych z §6 p.2

 5. Po otrzymaniu przesyłki, Serwis Gwaranta dokona weryfikacji zgłoszonych usterek i w przypadku stwierdzenia wadliwości produktu dokona jego naprawy z uwzględnieniem §5

 6. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem przeglądu i transportu, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją lub powstało z przyczyn opisanych w §2.

 7. Sprawny produkt zostanie odesłany do Reklamującego na koszt Gwaranta.

§7

 1. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, a w przypadku wymiany produktu na nowy biegnie od początku

 2. Przedłużenie okresu gwarancyjnego nie następuje w przypadku nieuzasadnionej reklamacji.

 3. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej może być:

  • Karta Gwarancyjna z właściwym wpisem i pieczęcią Serwisu

  • Karta Wydania z Serwisu z właściwym wpisem i pieczęcią Serwisu

§8

 1. Użytkownik ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem sprzętu.

 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktu.

 3. Gwarancja w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Ogólne Warunki Gwarancji Home

Niniejsze warunki gwarancji stanową uzupełnienie i uszczegółowienie Ogólnych Zasad Gwarancji
Gwarancja domowa Home dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja domowa Home stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w warunkach domowych, a czas tygodniowego użytkowania nie przekracza 15 godzin.
Okres obowiązywania gwarancji domowej jest ściśle uzależniony od rodzaju produktu, docelowego zastosowania, intensywności użytkowania. Długość udzielonej gwarancji Home jest każdorazowo podawana w opisie produktu i należy ją traktować jako standardowy okres dla produktu.
 1. Finner Polska gwarantuje, że produkt został zaprojektowany do normalnego użytkowania (użytkowanie okazyjne, regularne) w warunkach domowych i przez nieprofesjonalnych użytkowników.
 2. Produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach standardowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem, w okresie gwarancji.
 3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji Home jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub czytelny dowód zakupu.
 4. Dowodem zakupu mogą być: paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy, potwierdzenie zapłaty kartą kredytową) lub dokument potwierdzający nabycie produktu.
 5. Gwarancja domowa Home zachowuje swoją ważność tylko wobec użytkownika, który jest osobą prywatną
 6. Gwarancja domowa Home obejmuje tylko produkty kupione w firmie Finner Polska. Gwarancji Home nie da się przenieść na klientów trzecich, którzy nie są pierwotnymi kontrahentami Finner Polska.
 7. Gwarancja domowa Home nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które w naturalny sposób podlegają zużyciu (szczegóły w Ogólne Zasady Gwarancji, §3 pkt. 4)
 8. Gwarancja domowa Home jest ważna pod warunkiem, że produkt został zmontowany z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i wymagań producenta, zgodnie z instrukcją montażu.

Warunki serwisu gwarancyjnego

 • W okresie gwarancyjnym serwis firmy Finner Polska będzie, bez dodatkowych opłat, wykonywał naprawy lub wymiany części produktów, jeśli okażą się one wadliwe.
 • Serwis może zastąpić wadliwe części odpowiednie dla danego urządzenia na sprawne części używane, które są równoważne lub porównywalne co do jakości i wydajności nowym częściom lub zastosować części lub zespoły części innych producentów (zamienniki).
 • Wszystkie wymienione części, zespoły części, w ramach gwarancji, stanowić będą własność firmy Finner Polska.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w ramach udzielonej gwarancji, należy zgłaszać na info@finner.pl
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy zwrócić produkt do serwisu firmy Finner Polska na ulicę Sienną 18 w Skierniewicach w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu lub tak dostarczyć towar, żeby był on odpowiednio zabezpieczony.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w trybie door-to-door (odbiór od klienta, dostawa do klienta) na koszt firmy Finner Polska, należy właściwie przygotować produkt do transportu, którego organizatorem będzie Finner Polska.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji produktu (wizyta serwisu u Klienta) musi zaistnieć sytuacja, która uniemożliwia użytkownikowi, w dużym stopniu, bezproblemowy jego transport do serwisu Finner Polska
 • Klient jest zobowiązany do udostępnienia produktu serwisowi (serwisantowi), który w sposób bezpieczny będzie mógł zdiagnozować usterkę i ją usunąć. Zabezpieczenie miejsca wokół produktu (podłoga, ściany, itp.) oraz innych produktów znajdujących się w pobliżu, jest obowiązkiem Klienta.
 • Klient bezpłatnie udostępni dostęp do energii elektrycznej, bieżącej wody, itp.
 • W przypadku zainstalowania sprzętu w miejscu o utrudnionym dostępie (poddasze, piętro, piwnica budynku, itp.) Klient musi zapewnić, we własnym zakresie, odpowiedni transport lub właściwą pomoc przy załadunku produktu do samochodu serwisowego.
Oprócz przypadków wskazanych w niniejszych Warunkach Gwarancji Home firma Finner Polska nie udziela żadnych innych, bezpośrednich lub pośrednich, gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Firma Finner Polska nie odpowiada za SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE.
Gwarancja Home (domowa) odnosi się tylko do pierwotnego właściciela.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Ogólne Warunki Gwarancji LightCommercial

Niniejsze warunki gwarancji stanową uzupełnienie i uszczegółowienie Ogólnych Zasad Gwarancji
Gwarancja komercyjna LightCommercial dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja komercyjna LightCommercial stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w miejscach publicznych (miejsca komercyjne), a czas tygodniowego użytkowania nie przekracza 25 godzin.
Okres obowiązywania gwarancji LightCommercial jest ściśle uzależniony od rodzaju produktu, docelowego zastosowania, intensywności użytkowania. Długość udzielonej gwarancji jest każdorazowo podawana w opisie produktu i należy ją traktować jako standardowy okres dla produktu.
 1. Finner Polska gwarantuje, że produkt został zaprojektowany do intensywnego użytkowania w warunkach domowych lub w warunkach użytkowania komercyjnego o niskim natężeniu.
 2. Produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach standardowego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem, w okresie gwarancji.
 3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji LightCommercial jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub czytelny dowód zakupu.
 4. Dowodem zakupu mogą być: paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy, potwierdzenie zapłaty kartą kredytową) lub dokument potwierdzający nabycie produktu.
 5. Gwarancja komercyjna LightCommercial obejmuje tylko produkty kupione w firmie Finner Polska. Gwarancji LightCommercial nie da się przenieść na klientów trzecich, którzy nie są kontrahentami Finner Polska.
 6. Gwarancja komercyjna LightCommercial nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które w naturalny sposób podlegają zużyciu (szczegóły w Ogólne Zasady Gwarancji, §3 pkt. 4)
 7. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko jeżeli produkt został zmontowany przez profesjonalny serwis z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i wymagań producenta, zgodnie z instrukcją montażu i użytkownik stosuje się do zaleceń eksploatacyjnych producenta lub wyspecjalizowanego serwisu.
 8. Należytą instalację lub montaż produktu potwierdza profesjonalny serwis pieczęcią z podpisem na karcie gwarancyjnej lub na odwrocie dokumentu zakupu, w dniu oddania produktu do użytkowania.

Warunki serwisu gwarancyjnego

 • W okresie gwarancyjnym serwis firmy Finner Polska będzie, bez dodatkowych opłat, wykonywał naprawy lub wymiany części produktów, jeśli okażą się one wadliwe.
 • Serwis może zastąpić wadliwe części, odpowiednie dla danego urządzenia, na sprawne części używane, które są równoważne lub porównywalne co do jakości i wydajności nowym częściom lub zastosować części lub zespoły części innych producentów (zamienniki).
 • Wszystkie wymienione części, zespoły części, w ramach gwarancji, stanowić będą własność firmy Finner Polska.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w ramach udzielonej gwarancji, należy zgłaszać poprzez maila
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy zwrócić produkt do serwisu firmy Finner Polska na ulicę Sienną 18 w Skierniewicach w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu lub tak dostarczyć towar, żeby był on odpowiednio zabezpieczony.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w trybie door-to-door (odbiór od klienta, dostawa do klienta) na koszt firmy Finner Polska, należy właściwie przygotować produkt do transportu, którego organizatorem będzie Finner Polska.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji produktu (wizyta serwisu u klienta) musi zaistnieć sytuacja, która uniemożliwia użytkownikowi, w dużym stopniu, bezproblemowy jego transport do serwisu Finner Polska
 • Klient jest zobowiązany do udostępnienia produktu serwisowi (serwisantowi), który w sposób bezpieczny będzie mógł zdiagnozować usterkę i ją usunąć. Zabezpieczenie miejsca wokół produktu (podłoga, ściany, itp.) oraz innych produktów znajdujących się w pobliżu, jest obowiązkiem Klienta.
 • Klient bezpłatnie udostępni dostęp do energii elektrycznej, bieżącej wody, itp.
 • W przypadku zainstalowania sprzętu w miejscu o utrudnionym dostępie (poddasze, piętro, piwnica budynku, itp.) Klient musi zapewnić, we własnym zakresie, odpowiedni transport lub właściwą pomoc przy załadunku produktu do samochodu serwisowego.
Oprócz przypadków wskazanych w niniejszych Warunkach Gwarancji LightCommercial firma Finner Polska nie udziela żadnych innych, bezpośrednich lub pośrednich, gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Firma Finner Polska nie odpowiada za SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE.
Gwarancja LightCommercial odnosi się tylko do pierwotnego właściciela.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Ogólne Warunki Gwarancji Commercial

Niniejsze warunki gwarancji stanową uzupełnienie i uszczegółowienie Ogólnych Zasad Gwarancji
Gwarancja komercyjna Commercial dotyczy produktów sprzedawanych lub produkowanych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą w Skierniewicach na ulicy Siennej 18 i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja komercyjna COMMERCIAL stosowana jest przy produktach, których przeznaczenie dopuszcza użytkowanie ich w miejscach publicznych (miejsca komercyjne), a czas tygodniowego użytkowania przekracza 25 godzin.
Okres obowiązywania gwarancji komercyjnej jest ściśle uzależniony od rodzaju produktu, docelowego zastosowania, intensywności użytkowania. Długość udzielonej gwarancji Commercial jest każdorazowo podawana w opisie produktu i należy ją traktować jako standardowy okres dla produktu.
 1. Finner Polska gwarantuje, że produkt został zaprojektowany dla profesjonalnego/komercyjnego użytkowania.
 2. Produkt jest wolny od wad materiałowych i funkcjonalnych w ramach standardowego użytkowania w okresie gwarancji.
 3. Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji Commercial jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna lub czytelny dowód zakupu.
 4. Dowodem zakupu mogą być: paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie zapłaty (wyciąg bankowy, potwierdzenie zapłaty kartą kredytową) lub dokument potwierdzający nabycie produktu.
 5. Gwarancja komercyjna Commercial obejmuje tylko produkty kupione w firmie Finner Polska. Gwarancji Commercial nie da się przenieść na klientów trzecich, którzy nie są kontrahentami Finner Polska.
 6. Gwarancja komercyjna Commercial nie obejmuje elementów eksploatacyjnych, które w naturalny sposób podlegają zużyciu (szczegóły w Ogólne Zasady Gwarancji, §3 pkt. 4)
 7. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko jeżeli produkt został zmontowany przez profesjonalny serwis z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i wymagań producenta, zgodnie z instrukcją montażu i użytkownik stosuje się do zaleceń eksploatacyjnych lub wyspecjalizowanego serwisu.
 8. Należytą instalację lub montaż produktu potwierdza profesjonalny serwis pieczęcią z podpisem na karcie gwarancyjnej lub odwrocie dokumentu zakupu, w dniu oddania produktu do użytkowania.

Warunki serwisu gwarancyjnego

 • W okresie gwarancyjnym serwis firmy Finner Polska będzie, bez dodatkowych opłat, wykonywał naprawy lub wymiany części produktów, jeśli okażą się one wadliwe.
 • Serwis może zastąpić wadliwe części odpowiednie dla danego urządzenia na sprawne części używane, które są równoważne lub porównywalne co do jakości i wydajności nowym częściom lub zastosować części lub zespoły części innych producentów (zamienniki).
 • Wszystkie wymienione części, zespoły części, w ramach gwarancji, stanowić będą własność firmy Finner Polska.
 • Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w ramach udzielonej gwarancji, należy zgłaszać poprzez formularz
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy zwrócić produkt do serwisu firmy Finner Polska na ulicę Sienną 18 w Skierniewicach w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu lub tak dostarczyć towar, żeby był on odpowiednio zabezpieczony.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w trybie door-to-door (odbiór od klienta, dostawa do klienta) na koszt firmy Finner Polska, należy właściwie przygotować produkt do transportu, którego organizatorem będzie Finner Polska.
 • Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego w miejscu instalacji produktu (wizyta serwisu u klienta) musi zaistnieć sytuacja, która uniemożliwia użytkownikowi, w dużym stopniu, bezproblemowy jego transport do serwisu Finner Polska
 • Klient jest zobowiązany do udostępnienia produktu serwisowi (serwisantowi), który w sposób bezpieczny będzie mógł zdiagnozować usterkę i ją usunąć. Zabezpieczenie miejsca wokół produktu (podłoga, ściany, itp.) oraz innych produktów znajdujących się w pobliżu, jest obowiązkiem Klienta.
 • Klient bezpłatnie udostępni dostęp do energii elektrycznej, bieżącej wody, itp.
 • W przypadku zainstalowania sprzętu w miejscu o utrudnionym dostępie (poddasze, piętro, piwnica budynku, itp.) klient musi zapewnić, we własnym zakresie, odpowiedni transport lub właściwą pomoc przy załadunku produktu do samochodu serwisowego.
Oprócz przypadków wskazanych w niniejszych Warunkach Gwarancji Commercial firma Finner Polska nie udziela żadnych innych, bezpośrednich lub pośrednich, gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Firma Finner Polska nie odpowiada za SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE.
Gwarancja Commercial (komercyjna) odnosi się tylko do pierwotnego właściciela.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  

 
Dodatkowe informacje dotyczące warunków gwarancji:
tel.
794-901-800
tel.
222-111-752
e-mail: