Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
zamknij

Warunki odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.


Odstąpienie od umowy zawartej na odległość                                POBIERZ FORMULARZ

 1. Klientowi przysługuje prawo do przetestowania i sprawdzenia Towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 2. Klient, o którym mowa w I ust. 2 Regulaminu, może odstąpić od umowy kupna Towarów, zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. Wskazany termin liczony jest od dnia wydania Klientowi kupionego Towaru. Jednakże występują pewne ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Uprawnienie do zwrotu Towaru może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna, na adres siedziby Sprzedawcy w Skierniewicach na ulicy Siennej 18. Poinformowanie Sprzedającego, o odstąpieniu od umowy przy sprzedaży na odległość, będzie skuteczne pod warunkiem, że oświadczenie zostanie wysłane najpóźniej 14 dnia, o którym mowa jest w VII ust. 2 Regulaminu.

 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedającego, która jest w Skierniewicach na ulicy Siennej 18, zwracany Towar w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych. Wskazany termin liczony jest od daty wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru poprzez korzystanie z niego w sposób wykraczający poza konieczność do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 7. Zwrot świadczeń Klientowi nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane płatności przez Klienta, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient zobligowany jest do zapewnienia właściwego zabezpieczenia zwracanego Towaru.

 10. Towar musi zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

 11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Klienta za pobraniem, zawierających zwracany Towar.

 12. Koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Klient.

 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru. Możliwe sposoby złożenia pisemnej reklamacji:

  a) korespondencja listowa. Adres do korespondencji: Finner Polska, 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 18

  b) korespondencja fax: 222-111-751

  c) korespondencja e-mail. Adres poczty e-mail: reklamacja@klubfitness.pl

 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

 8. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.